WIELKIE TROPIENIE ROŚLIN edycja 2016/17


PROJEKT DOTYCZĄCY BIORÓŻNORODNOŚCI DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH


Bioróżnorodność to ogromna rozmaitość i zróżnicowanie życia, które nas otacza i którego jesteśmy częścią, obejmujące wszystkie gatunki występujące na Ziemi, zarówno na lądzie, jak i w wodzie. Bez bioróżnorodności niemożliwe byłoby nasze (ludzi) życie na Ziemi, wpływa ona m.in. na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne czy chroni przed katastrofami naturalnymi. Jej utrata zubożyłaby nas również duchowo i kulturalnie. W dzisiejszym świecie zachowanie bioróżnorodności jest zagrożone ze strony naszego gatunku m.in. przez produkcję ogromnej ilości odpadów, niszczenie naturalnych habitatów, zmiany klimatu, nadkonsumpcję (nadmierną eksploatację zasobów Ziemi), „inwazję” gatunków spoza regionu, zbyt intensywne rolnictwo, a tym samym nadmierną eksploatację ziemi uprawnej.

Zapraszamy szkoły podstawowe i przedszkola, biorące udział w Programie Eco-Schools do długoterminowego (trwającego 5 lat) projektu praktycznego, realizowanego w oparciu o metodologię Siedmiu Kroków Eco-Schools dotyczącego bioróżnorodności. Projekt obejmuje 10 krajów w tym Polskę, realizowany jest w partnerstwie z The Foundation for Enviromental Education (FEE), Toyota Fund for Europe (TFE) oraz Kew, the Royal Botanic Gardens. Obecna edycja (2016/2017) jest drugim rokiem trwania projektu.

Szkoły decydujące się na udział w projekcie powinny być zdecydowane obecnie na 4-letnie zaangażowanie w projekt (zaczyna się drugi rok projektu). Dodatkowo pożądane jest, by działania realizowała ta sama grupa uczniów przez cały okres trwania projektu. Pozwoli to na zbadanie realnych efektów projektu i zauważenie pozytywnych zmian zachodzących w zachowaniu.

Drugi rok projektu obejmie grupę 5-6-latków, 6-7-latków, 7-8-latków i 8-9-latków, czyli przedszkola oraz klasy zerowe, pierwsze, drugie i trzecie. Szkoły będą zobowiązane do raportowania działań na platformie internetowej.

Działania będą się odbywały w oparciu o materiały udostępnione przez organizatorów.  Materiały Great Plant Hunt są stworzone przez Kew, partnera projektu i w wersji oryginalnej (angielskojęzycznej) dostępne na stronie http://www.greatplanthunt.org/

Projekt dotyczyć będzie bioróżnorodności ze szczególnym naciskiem na rośliny i gatunki zwierząt związane z tymi roślinami znajdujących się w najbliższym otoczeniu szkół (np. pobliski las).


Projekt ma na celu m.in.:

- poszerzenie wiedzy wśród społeczności szkolnej na temat bioróżnorodność szczególnie regionu, w którym żyją, uwrażliwienie ich na konieczność ochrony dzikiej przyrody i zmotywowanie do inicjowania własnych działań w tym kierunku;

- wdrożenie wytycznych zawartych w „Konwencji o różnorodności biologicznej” (Convention on Biodiversity (CBD), które pomogą nauczycielom w promowaniu edukacji i działań na rzecz bioróżnorodności;

- rozwijanie w młodych ludziach myślenia krytycznego poprzez „uczenie przez doświadczenie”.


Forma projektu - konkurs z nagrodami

Tegoroczna edycja projektu, podobnie ja ubiegłoroczna, przyjmie formę konkursu - zostaną wyłonione 3 placówki realizujące działania w najciekawszy i najbardziej zaangażowany sposób. Placówki te otrzymają nagrody w postacji pomocy dydaktycznych na kwotę 1000 zł brutto.

 

 

Etapy realizacji projektu

(należy uwzględnić metodologię Siedmiu Kroków Eco-Schools):

 

I Rejestracja do projektu

 

poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do dnia 31.12.2016 r.

UWAGA: placówki biorące udział w projekcie kolejny rok, proszone są o ponowną rejestrację!

utworzenie EkoKomitetu do dnia 10.01.2017 r. (krok I 7-kroków)

 

II Przeprowadzenie audytu początkowego (krok II 7-kroków)


1. „Ankieta wiedzy o bioróżnorodności”:

i. zbadanie sytuacji wyjściowej przy pomocy ankiety dla 5-6-latków, dla 6-7-latków, dla 7-8-latków, dla 8-9-latków

zdjęcia do rozpoznawania gatunków: dla 5-6-latków, dla 6-7-latków, dla 7-8-latków, dla 8-9-latków

ii. zebranie wyników ankiety w formularzu wyników dla 5-6-latków, dla 6-7-latków, dla 7-8-latków, dla 8-9-latków


jak przeprowadzić ankietę i jak zebrać wyniki? sprawdź w przewodniku!

proszę o przesłanie wyników ankiety (wypełnionych formularzy wyników, w których musi być zawarte wyliczenie procentowe!) na adres agata.tkaczyk@fpds.pl do dnia 20.01.2017 r.

proszę na końcu działań powtórzyć ankietę i wysłać wyniki oraz wykres porównawczy do dnia 31.05.2017 r.


2. Mapowanie habitatów/siedlisk:

i. stworzenie mapy habitatów wybranego miejsca nieopodal placówki, uwzględniając jego warunki geograficzne i biologiczne;

ii. prowadzenie ewidencji gatunków go zasiedlających - ciągła inwentaryzacja terenu w czasie zmieniających się pór roku (przynajmniej czterokrotnie)


jak stworzyć mapę habitatów i w jaki sposób ewidencjonować gatunki dowiecie się z PREZENTACJI

proszę o przesłanie wizualizacji (zdjęcie, skan) mapy habitatu i pierwszej ewidencji roślin do dnia 31.01.2017 r.

proszę na końcu działań uaktualnić mapę habitatu i ewidencję gatunków i wysłać je do dnia 31.05.2017 r.

dodatkowe dwie jedną aktualizację ewidencji gatunków proszę przesłać do dnia 31.03.2017 r.

 

III Zaplanowanie i przeprowadzenie działań (krok III 7-kroków)

 

- zaplanowanie i przeprowadzenie działań

patrz FORMULARZ PLANU DZIAŁAŃ

proszę o przesłanie formularza działań na adres: agata.tkaczyk@fpds.pl do dnia 31.01.2017 r.


- prowadzenie działań powinno mieć wpływ na zwiększenie bioróżnorodności rodzimych gatunków w lokalnym środowisku, a tym samym prowadzić do powstania „efektu rzeczowego”;

przykłady: budka lęgowa (wiosną) lub karmnik (jesienią) dla ptaków, hotelik dla owadów, barć (kłoda bartna) dla pszczół, łąka kwietna dla dzikich pszczół, oczko wodne, ściółka (mulcza), humus, zasadzenie drzewa lub inne


- w działaniach należy uwzględnić rozwijanie związku z przyrodą (sic!), czyli wyjścia w teren i doświadczanie przyrody!!!

 

- organizator udostepnia materiały, w oparciu o które należy prowadzić działania:
i. ulotka dotycząca projektu

ii. przewodnik dla nauczycieli

iii. broszura dla każdego etapu: 5-6-latki, 6-7-latki, 7-8-latki, 8-9-latki

iv. „Podążając śladami Darwina - zbiór opowieści” [obecnie dostępny tylko w wersji anglojęzycznej]

v. pakiet identyfikacyjny gatunków

vi. strona tytułowa „szkicownika Darwina” [obecnie dostępna tylko w wersji anglojęzycznej]

UWAGA! prowadzenie notatek terenowych jest konieczne, trzeba założyć specjalny zeszyt; dzieci, które jeszcze nie piszą, proszone są o prowadzenie notatek w wersji rysunkowej

vii. plakat „Podążając śladami Darwina” [obecnie dostępny tylko w wersji anglojęzycznej]


IV Monitorowanie działań i ewaluacja (krok IV 7-kroków)

stworzenie narzędzia pomiaru pozwalającego na zbadanie mierzalnych efektów działań (efekt ekologiczny);

spisywanie postępów i porównywanie w różnym czasie zmieniających się zachowań i postaw;

ewaluacja projektu następuje w oparciu o audyt, a także stworzenie nowej lub uaktualnienie starej mapy habitatu i przeanalizowaniu zmian, które w nim nastąpiły;

odbywa się na bieżąco obok promocji i współpracy z partnerami zewnątrznymi (krok V 7-kroków), a także integracją z programem nauczania (krok VI 7-kroków)


V Raportowanie działań

prowadzenie dokumentacji fotograficznej, a także zapisków terenowych!!!

sporządzenie EkoKodeksu dotyczącego bioróżnorodności do dnia 31.05.2016 r. (krok VIII 7 kroków);

sporządzenie raportu końcowego do dnia 31.05.2016 r.;

podzielenie się swoja opowieścią na szkolnej stronie www, a także na www.exposure.co projektu (w języku polskim oraz zwycięskie placówki angielskim) do dnia 31.05.2016 r.;

jak to robić dowiesz się z przewodnika po exposure.co

 

 

Chcesz wiedzieć więcej? zajrzyj tu: http://www.ecoschools.global/

Partnerem i sponsorem w projekcie jest: http://www.toyotafund.eu/ 

 

Etapy realizacji projektu:

1.      rejestracja do projektu

2.      przeprowadzenie audytu początkowego:

·         „Ankieta wiedzy o bioróżnorodności”:

ü  zbadanie sytuacji wyjściowej przy pomocy ankiety

ü  zebranie wyników ankiety

załączniki:

i. ankieta wiedzy o bioróżnorodności,

ii. formularz wyników ankiety,

iii. przewodnik - jak przeprowadzić ankietę

·         mapowanie habitatu:

ü stworzenie mapy habitatu (wybranego miejsca nieopodal szkoły), uwzględniając jego warunki geograficzne i biologiczne;

ü prowadzenie ewidencji gatunków go zasiedlających - ciągła inwentaryzacja terenu w czasie zmieniających się pór roku

załącznik: prezentacja - mapowanie habitatu

3.      zaplanowanie i przeprowadzenie działań:

·         prowadzenie działań w oparciu o materiały „Wielkiego Tropienia Roślin”:

ü ulotka dotycząca projektu (streszczenie)

ü przewodnik dla nauczycieli

ü broszura dla każdego etapu (wieku)

ü pakiet identyfikacyjny gatunków

ü „Podążając śladami Darwina - zbiór opowieści”

ü strona tytułowa „szkicownika Darwina” - prowadzenie notatek terenowych jest konieczne, trzeba założyć specjalny zeszyt

ü plakat „Podążając śladami Darwina” i kolejne ślady dla każdego etapu (wieku)

·         prowadzenie dodatkowych działań ze szczególnym uwzględnieniem gatunków uwzględnionych w ankiecie wiedzy o bioróżnorodności:

ü  studiowaniu literatury z zakresu (dostosowanej do możliwości poznawczych dzieci)

ü  analizowaniu łańcuchów pokarmowych i ekosystemów, które udało nam się odnaleźć

ü  rozwijanie związku z przyrodą

·         prowadzenie dodatkowych działań mających wpływ na zwiększenie bioróżnorodności rodzimych gatunków w lokalnym środowisku

   

   

   

      

 


Kalendarz


 

 

 

 

 

 

 

 

Darczyńcy

                                                       
 
 
 

Partnerzy

logo fee--

 logo gap
 -

Partnerzy 

logo toyota

 

 

Media

EkoNews.com.pl

zilona lekcja

http://blizejprzedszkola.pl/  

Portal Samorządowy

interklasa